របៀបរកការងារធ្វើទាំង៧យ៉ាង #7 Tips to Find Jobs in Cambodia (FAST)

របៀបរកការងារធ្វើទាំង៧យ៉ាង៖ ខាងក្រោយនេះ ជាវិធី តិកនិច របៀប និងគន្លឹះដើម្បីទទួលបានការងារធ្វើនៅកម្ពុជា។ កត្តាស្វែងរកការងារទាំងនេះ គឺបានមកពីបទពិសោធន៍ពិតៗដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ក្នុងទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ សង្ឃឹមថាចំនុចទាំងឡាយខាងក្រោមនេះនឹងជួយយុវជនយើងទទួលបានការងារល្អៗ និងមានប្រាក់ខែអាចយកមកទប់ទល់ការចំនាយនានា ដូចជាការបង់ថ្លៃសាលា ទឹកភ្លើង បន្ទប់ជួល និងថ្លៃអាហារប្រចាំថ្ងៃ។ ១. រកការងារតាមគេហទំព័រការងារ៖ bong thom, pelprek, camhr ហើយដាក់ពាក្យ ២. បង្កើតអាខោនលីនអីន ដាក់ការងារដែលខ្លួនចង់បាន ជំនាញខ្លួនមាន