របៀបរកការងារធ្វើ – How to get a jobដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មី សូមជួយ Like និងShare ទាំងអស់គ្នាផង។ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្កើតវីដេអូទុកជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា សូមស្វែងរក និងស្វែងយល់នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំ។ សូមអរគុណ

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: